2000 720 C Itf 0460

Privacy Policy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacy beleid voor kandidaten van de Fource Groep leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, waarom we persoonsgegevens van jou ontvangen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle kandidaten waar de Fource Groep persoonsgegevens van ontvangt en de wijze waarop we deze data opslaan, beheren en vernietigen. Dit beleid maakt deel uit van het Algemene privacy beleid van de Fource Groep.

Binnen de Fource Groep is verder een procedure opgesteld hoe wordt omgegaan met verzoeken van kandidaten ten aanzien van hun gegevens en met mogelijke datalekken. Ook hier wordt in dit privacy beleid aandacht aan besteed.

Persoonsgegevens die wij ontvangen

Persoonsgegevens zijn - algemeen gezegd - alle gegevens op grond waarvan een (natuurlijk) persoon geïdentificeerd kan worden. Dit kunnen bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, motivatie of andere kenmerken zijn die je in een cv vermeld.

We vragen jou alleen die persoonsgegevens aan ons te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een doelmatige verwerking. Wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn, zorgen wij er ook voor dat deze worden verwijderd. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijkheid ervan en wettelijke termijnen voor het bewaren en verwijderen van jouw gegevens.

De meeste van jouw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou zelf. Bijvoorbeeld wanneer je bij ons solliciteert. Een ander deel van de persoonsgegevens ontvangen we indirect. Bijvoorbeeld via een uitzendbureau of wervings- en selectie organisatie die jou bij de Fource Groep bemiddelt.

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan informeren wij je middels het online sollicitatieformulier voor welke doeleinden deze verzameld worden. We gaan ervan uit je het doel waarvoor deze verzameld worden goed leest, voordat je de gevraagde toestemming verleent.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben als doel om jouw sollicitatie op te nemen in de wervings- en selectieprocedure binnen de Fource Groep en voor rapportage doeleinden. De Fource Groep maakt daarbij gebruik van verschillende systemen om de werving en selectie optimaal te kunnen ondersteunen.

Jouw persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Deze worden alleen verspreid binnen onze organisatie voor de wervings- en selectieprocedure, en alleen aan de personen ter beschikking gesteld die een rol hierin spelen. Wij zullen transparant zijn over het delen van persoonsgegevens met derden en hoe wij daarmee omgaan. In elk geval zullen we alleen de noodzakelijke persoonsgegevens delen. Wij zullen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens delen met derden voor commerciële of charitatieve doeleinden anders dan na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Een voorbeeld van een situatie waarin we persoonsgegevens met derden kunnen delen is wanneer we een leverancier vragen om een assessment af te nemen. Indien wij persoonsgegevens in lijn met deze regels met derden delen zorgen wij ervoor dat zij zich verplichten hier ook naar behoren en vertrouwelijk mee om te gaan.

Wanneer wij persoonsgegevens verwijderen

Als er geen sprake meer is dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de wervings- en selectieprocedure dan verwijderen wij deze. Dit doen wij op eigen initiatief binnen de technische mogelijkheden die ons ter beschikking staan.

Mochten wij deze gegevens binnen onze organisatie of met derden hebben gedeeld dan verzoeken wij ook hen deze te verwijderen. Hierbij houden wij ons uiteraard aan van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen en verwijderingstermijnen. Mocht je sollicitatie helaas niet succesvol zijn dan verwijderen wij je persoonsgegevens uiterlijk 4 weken nadat je een afwijzing op je sollicitatie hebt ontvangen. Indien wij vervolgens je persoonsgegevens willen behouden voor eventuele toekomstige vacatures en je daar toestemming voor geeft dan hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Indien wij de persoonsgegevens van je willen behouden voor eventuele toekomstige vacatures, dan informeren wij je hierover. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken, waarna je persoonsgegevens alsnog verwijderd worden.

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Persoonsgegevens behoren jou toe, ook als ze zich bij ons bevinden. Daarom heb je bepaalde rechten met betrekking hierop. Deze zetten we graag op een rijtje.

Recht op inzage

Op ieder moment heb je het recht om inzage te verlangen in de door ons van verzamelde persoonsgegevens. Vervolgens zullen wij zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van dit verzoek met je delen welke persoonsgegevens wij hebben verzameld, voor welke doeleinden dit is gebeurd, met welke derden we deze eventueel hebben gedeeld en welke bewaartermijnen wij hiervoor hanteren.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou beheren op een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm van ons te ontvangen. Indien hiertoe bij ons een verzoek wordt ingediend, zullen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst de gevraagde persoonsgegevens toesturen. Mochten we slechts deels het verzoek kunnen voldoen om technische of andere gegronde redenen, dan laten we jou dit tevens weten, met de bijbehorende redenen.

Recht op wijziging

Wij vinden het belangrijk dat verzamelde persoonsgegevens juist en accuraat zijn. Indien je vaststelt dat gegevens niet goed in onze systemen zijn vermeld dan verzoeken we deze met ons de juiste gegevens te delen zodat we de gegevens up to date kunnen houden. Je hebt ook het recht dit van ons te verlangen. Gegevens die niet langer correct zijn wijzigen wij dan direct. Informatie die niet volledig is vullen wij graag aan. Indien je hiertoe een verzoek indient dan zullen we hier zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst uitvoering aan geven, voor zover technisch mogelijk en niet in strijd met wettelijke verplichtingen.

Recht op verzet

Je hebt te allen tijde het recht om vanwege specifieke omstandigheden verzet aan te tekenen tegen de wijze waarop wij gebruik maken van je persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek zullen wij honoreren tenzij er zwaarwegende gronden of belangen zijn om die voortzetting van dit gebruik rechtvaardigen. Graag vernemen we dan waarom diegene tegen dit gebruik verzet, zodat we dit mee kunnen nemen in onze beoordeling of dit verzet gerechtvaardigd is. Vervolgens ontvang je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na indiening een reactie van ons op welke wijze we uitvoering hebben gegeven aan het verzoek.

Recht op intrekking toestemming

Indien je toestemming hebt verleend aan ons om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen of gebruiken dan heb je het recht die toestemming op ieder moment in te trekken door dit aan ons door te geven. In dat geval zullen wij ieder verder gebruik hiervan staken, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Indien daardoor essentiële gegevens komen te ontbreken waardoor we de wervings- of selectieprocedure ten aanzien van jou niet meer kunnen afronden dan delen we dit aan je mee.

Recht op verwijdering (vergetelheid)

Indien je wenst dat door ons van verzamelde persoonsgegevens op enig moment gedeeltelijk of geheel uit onze systemen verwijderd worden dan kun je daarvoor een verzoek indienen. In dat geval vernemen wij graag welke gegevens verwijdert dienen te worden. Vervolgens zullen wij zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst het verzoek beoordelen en, indien hier geen wettelijke bezwaren of zwaarwegende belangen van derden zich tegen verzetten hier uitvoering aan geven. Wij stellen je vervolgens op de hoogte van de getroffen maatregelen. Indien daardoor essentiële gegevens komen te ontbreken waardoor we de wervings- of selectieprocedure ten aanzien van jou niet meer kunnen afronden dan delen we dit aan je mee.

Indien je een verzoek op basis van het bovenstaande wenst in te dienen dan kan dit via hr@werkenbijfource.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Binnen onze organisatie wordt met een veelheid aan systemen gewerkt waarin persoonsgegevens opgeslagen en beheerd kunnen worden. Wij vinden het daarbij van belang dat de persoonsgegevens die wij ter beschikking hebben gekregen veilig zijn. Om dit te waarborgen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen en beveiligen.

Hoe wij handelen mocht er iets misgaan

Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle aan ons verstrekte persoonsgegevens te behandelen in lijn met de regels zoals opgenomen in dit beleid. Ondanks onze inspanningen kan het echter gebeuren dat er gegevens buiten Fource terecht komen. In dat geval zullen we adequaat handelen en alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet verder verspreid worden en de gelekte gegevens worden verwijderd.


Mocht iemand vermoeden of weten dat er sprake is van verspreiding van persoonsgegevens die niet in lijn is met dit beleid, dan horen we dit graag zo snel mogelijk zodat wij hiertegen kunnen optreden. In dat geval vernemen wij dat graag zo snel mogelijk na ontdekking door middel van een e-mail aan [privacy@fource.nl].

Indien we constateren dat er inderdaad sprake is van het verspreiden van persoonsgegevens buiten de kaders opgenomen in dit beleid en de wet, dan zullen wij in lijn met de wet de betrokkenen hierover inlichten en een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens zullen wij alle medewerking verlenen om eventueel ongemak van deze schending te voorkomen.

Vragen of klachten

Wij hopen dat dit privacy beleid voor kandidaten duidelijk is voor iedereen. Mochten er toch zaken onduidelijk zijn over dit beleid, de toepassing hiervan of mocht jij een klacht hebben, dan kun je altijd contact opnemen met [privacy@fource.nl].

Wanneer je een klacht hebt, ontvangen we deze graag met een onderbouwing. Binnen 1 maand behandelen wij deze klacht en informeren wij jou inhoudelijk over hoe wij de klacht afhandelen. Mocht jij niet tevreden zijn over de wijze van afhandeling van de klacht dan horen wij dit graag. Mochten wij jouw klacht niet naar jouw tevredenheid kunnen afhandelen, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Hiervoor is geen advocaat nodig.​